Wat is Bid'ah?

Om de betekenis van Bid’ah te begrijpen, moeten we weten wat Soennah inhoudt. Imam Ibn Rajab, Moge Allah hem genade schenken, zei: 'Soenna is een te volgen pad; het omvat wat de Profeet en zijn rechtgeleide kaliefen belijden op grond van geloof, naleven van praktijken en gezegden…dit is de complete Soenna.' (Jami' al-Uloom wal-Hikam 1/120) Observeren en vasten houden aan de Soenna, hetzij in geloofspunten, acties of uitspraken is noodzakelijk, Allah zegt: (Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de Ontmoeting met) Allah en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt. (33:21)

De Profeet benadrukte ook het belang van de naleving van zijn Soenna, hij zei: 'Ik raad u aan om Allah te vrezen, te luisteren en te gehoorzamen, zelfs als een Abessijnse slaaf macht heeft over u, want inderdaad degenen onder u die leven zullen getuige zijn van vele verschillen, dus houd je aan mijn Soenna, en aan de Soenna van de rechtgeleide kaliefen die na mij zijn gekomen. Houd je er strikt aan! Zet alles op alles om de Soenna na te leven. Pas op voor innovaties. Elke (religieuze) innovatie is een afwijking en elke afwijking leidt naar het Hellevuur.' (Ibn Hibban #5)

Ibn Taymiyyah, Moge Allah hem genade schenken , zei: Mohammed werd naar de mens en de djinn gestuurd, om de zaken die betrekken hebben op het geloof, zoals geloofspunten, doelstellingen van de Sharia en dergelijke te verduidelijken. Geen Aqeedah (geloofsbelijdenis) zal worden geaccepteerd, behalve zijn Aqeedah, en geen Sharia zal worden geaccepteerd, behalve zijn Sharia.. Niemand zal nabijheid tot Allah, Zijn welbehagen en het Paradijs bereiken, behalve door overgave en volledig naleven van zijn woorden, daden en geloofspunten. En tegelijkertijd geloof hebben in zaken met betrekking tot de onzichtbare wereld en het doen van daden van aanbidding en zich onthouden van zondige daden.' Allah, de Verhevene, zegt: (Weet dat de helpers van Allah waarlijk vrees noch treurnis zullen kennen. (De helpers van Allah zijn degenen die in de Eenheid van Allah geloven, Allah in hoge mate vrezen (door afstand te nemen van alle zonden en slechte daden die Hij heeft verboden) en veel van Hem houden (door alle goede daden die Hij heeft bevolen te verrichten). (10:62) (Fatawa al-Kubra pg. 178-179)

Allah, de Verhevene, zegt: (Weet dat de helpers van Allah waarlijk vrees noch treurnis zullen kennen. (De helpers van Allah zijn degenen die in de Eenheid van Allah geloven, Allah in hoge mate vrezen (door afstand te nemen van alle zonden en slechte daden die Hij heeft verboden) en veel van Hem houden (door alle goede daden die Hij heeft bevolen te verrichten). (10:62)

Allah, de Verhevene, zegt: O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene). (49:13)

Taqwa (d.w.z. Godsbewustzijn) wordt bereikt wanneer de mens de daden van aanbidding uitvoert, in overeenstemming met de Soenna. Hoop op beloning van Allah, afstand doen van ongehoorzaamheid aan Allah en bang zijn voor de bestraffing is ook in overeenstemming met de Soenna. Een Wali (‘vrome’ persoon) zal geen nabijheid tot Allah bereiken tenzij hij de Fard (verplichte) handelingen en plichten volbrengt en zijn Nafl onder controle heeft. Allah zegt: 'Het meest geliefde iets waarmee Mijn dienaar dichter tot mij komt, is doen wat Ik heb bevolen aan hem; en Mijn dienaar blijft dichter bij mij komen door het uitvoeren van Nawafil (vrijwillige handelingen) tot ik van hem hou…' (Bukhari)


Bid'ah: (taalkundig) verwijst naar een innovatie, nieuwigheid; iets dat ontstaat, of geïnnoveerd is uit iets dat voorheen niet bestond. Allah de Verhevene, zegt: (De Stichter van de hemelen en aarde. En wanneer Hij een zaak heeft bepaald, zegt Hij er slechts tegen: “Wees”, en het is. (2:117)

Sheik Abdurrahmaan as-Sa'di, moge Allah hem genade schenken, zegt: '(Ba'dee) d.w.z. de Ontwerper en Schepper, Hij schiep hen perfect.' (Tayseer al-Kareem ar-Rahman fi Tafseer Kalam al-Mannaan voor Sheik as-Sa'di, Moge Allah hem genade schenken; pg. 725)

Allah zegt ook: Zeg (O Mohammad): "Ik ben geen nieuwe boodschapper.” (46:9)

Betekenis:Ik ben niet de eerste die met een boodschap aan de mensheid van God kwam; Eerder, zijn vele boodschappers mij voorgegaan. En toen is er gezegd, ‘Die en die heeft een bid’ah geïntroduceerd’.

'Bid'ah kan gecategoriseerd worden in twee categorieën:

  • 1st Categorie: Religiouze Bid'ah (innovatie). Hier gaat het om innovaties in het geloof van Allah, welke de leiding van de Profeet en het pad van de Vrome Voorgangers belasteren. Hetzij geloofsbelijdenis kwesties of daden van aanbidding. Dit type Bid'ah wordt onrechtmatig geacht door de Koranteksten. Allah zegt: En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden, en een andere weg dan die van de gelovigen volgt, Wij laten hem aan zijn keuze over en zullen hem de Hel doen binnentreden. En dat is een slechte Eindbestemming. (4:115)

    De Profeet zegt: 'Iedereen van mijn gemeenschap zal het Paradijs binnengaan, behalve degenen die weigeren om binnen te gaan' Er is gezegd: 'Wie zal weigeren om binnen te gaan? Hij zei: 'Wie mij gehoorzaamt zal naar het Paradijs gaan en wie mij niet gehoorzaamt heeft geweigerd om binnen te gaan.' (Bukhari #6851)

    Sheik Islam b. Taymiyyah, moge Allah hem genade schenken, zegt: 'Dat is de reden waarom Allah, de Verhevene, ons heeft bevolen om in elk gebed te zeggen: 'O Allah leidt ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw genade heft geschonken. Niet het pad van degenen die Uw boosheid hebben verdiend of van degenen die zijn afgedwaald. Degenen die de woede van Allah verdienen zijn degenen die de waarheid kennen en zich er tegen verzetten. Degenen die afgedwaald zijn, zijn degenen die Allah aanbidden zonder kennis, terwijl ze doen wat tegen het Boek van Allah en de Soenna ingaat.' (Fatawa al-Kubra pg. 194)
  • 2nd Categorie: Wereldse innovaties, die niet in relatie staan tot het geloof ...Read More

Religieuze Innovaties

kunnen gecategoriseerd worden in drie categorieën:
a. Bid'ah welke gelijk is aan ongeloof, één die iemand uit de Islam kan nemen; dergelijke Bid'ah heeft betrekking op geloofsbelijdenis kwesties, zoals degene die offerdieren aanbiedt aan anderen dan Allah, rondgangen bij een graf doet en om hulp smeekt en zoekt bij anderen dan bij Allah in zaken waarbij zij niet kunnen helpen...

Lees verder +

Het standpunt van de Sharia ten opzichte van Religieuze Innovaties

Men zou moeten weten dat de tweede getuigenis van geloof; ‘Mohammed is de Boodschapper van Allah’, vraagt de persoon om hem te gehoorzamen en geloven in waar hij ons over heeft geïnformeerd en weg te blijven bij wat hij ons heeft verboden. Het vereist ook dat een persoon Allah aanbidt in de toegestane en gesanctioneerde manier en niet op een manier die hij verlangt of wenst. ...

Lees verder +

Uitspraken van geleerden die Bida praktijken veroordelen

Umar b. al-Khattaab, moge Allah tevreden met hem zijn, zegt: 'Pas op voor mensen die vasthouden aan hun mening (en tekstuele bewijzen negeren), want zij zijn de vijanden van de Soenna; zij kunnen de hadith niet leren, onthouden en begrijpen, zij zullen vasthouden aan hun mening, en leiden zichzelf en anderen op een dwaalspoor.' ...