Het standpunt van de Sharia ten opzichte van Religieuze Innovaties

Men zou moeten weten dat de tweede getuigenis van geloof; ‘Mohammed is de Boodschapper van Allah’, vraagt de persoon om hem te gehoorzamen en geloven in waar hij ons over heeft geïnformeerd en weg te blijven bij wat hij ons heeft verboden. Het vereist ook dat een persoon Allah aanbidt in de toegestane en gesanctioneerde manier en niet op een manier die hij verlangt of wenst. Het is een verplichting voor een persoon om elke innovatie te verwerpen.
Allah zegt: (Laat daarom degenen die zijn bevel (d.w.z. het bevel van de Boodschapper) tegenwerken, uitkijken dat een Fitnah, (betekent in het algemeen beproeving. In dit vers slaat het op ongeloof en afvalligheid.) hen niet treft, of een pijnlijke bestraffing hen niet treft. (24:63)

De Profeet zei: 'Hij die iets in ons geloof innoveert, het zal worden geweigerd. ' (Bukhari #2550)
Hudhaifah b. al-Yamaan, moge Allah tevreden over hem zijn, zegt: 'Mensen vroegen de boodschapper van Allah over goedheid en goede dingen, ik vroeg hem naar kwaad, vanwege de angst dat ik zulke dingen zou meemaken. Ik zei: 'O Boodschapper van Allah, in het verleden leefden wij in onwetendheid en Allah leidde ons met deze goedheid, zo zal er kwaad zijn na deze goedheid?' Hij zei: 'ja', ik zei: 'Is er goedheid na dat kwaad?' Hij zei: 'ja, met bepaalde beproevingen.' Ik zei: 'Wat voor soort beproevingen?' Hij zei: 'Mensen die anders dan mijn Soenna en leiding volgen, je zal bekend zijn met een aantal van de praktijken die zij praktiseren en andere daar zul je niet bekend mee zijn.' Ik vroeg hem, 'Is er enige kwaad na die goedheid?' Hij zei: 'ja, oproepers naar de poorten van het Hellevuur, wie ze antwoordt zal er in gegooid worden.' Ik zei, 'O Boodschapper van Allah, wat moet ik doen, als ik daar getuige van ben?' Hij zei: 'Blijf bij de grotere Moslimgroep en hun Imam.' Ik zei: 'Wat moet ik doen als er geen grote Moslimgroep, en geen imam is?' Hij zei: 'Verlaat alle partijen en groeperingen, ook al moet je er komen met krabben en bijten, totdat de dood je zal overwinnen.' (Bukhari #3411)


Abd Allah b. Masood, moge llah tevreden met hem zijn, zei dat de Boodschapper van Allah zei: 'Ik zal de eerste zijn in de buurt van de Hawd , en mensen zullen naar voren worden gebracht en er zal voorkomen worden dat zij drinken. Ik zal dan zeggen: ‘Mijn Heer, mijn metgezellen!’ Dit zal gezegd worden: 'Je weet niet wat zij na jou deden.' (Bukhari #6205)

Abd Allah b. Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, zei dat de Boodschapper van Allah zei: 'Allah zal geen daden accepteren van iemand die zich bezig houdt met Bid’ah totdat hij afziet van de Bid’ah die hij beoefent.' (Ibn Majah #50)

De Profeet heeft ons geïnformeerd over het feit dat er grote Fitan (beproevingen) zullen plaatsvinden. De manier waarop een persoon zichzelf kan beschermen tegen deze Fitan is door vast te houden aan het Boek van Allah en de Soenna van zijn Boodschapper. Een persoon zal zichzelf niet beschermen door te innoveren in zaken met betrekking tot het geloof!

Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, zei dat de Profeet zei: 'Er zal Fitna zijn.' Ik zei: 'Hoe kan iemand zichzelf hier tegen beschermen?' Hij zei: 'Het Boek van Allah bevat de verhalen van degenen die voor u waren, nieuws van toekomstige gebeurtenissen en hoe mensen een oordeel zouden moeten vellen onder elkaar. Dit is het criterium; elke heerser die het verwerpt, Allah zal hem vernederen en zijn trots breken. Wie leiding zoekt van iemand anders dan Allah, Allah zal hem op een dwaalspoor brengen en het is een stevig ‘touw’ van Allah en het is de beslissende herinnering aan het Rechte Pad. Men wordt niet geleid door zijn grillen van het rechte pad af, wanneer je deze volgt, noch zal de recitatie enige twijfel voortbrengen, haar wonderen stoppen niet, de geleerden kunnen er geen genoeg van krijgen; het zorgt er voor dat de Jinn gaat nadenken en vraagt; Inderdaad we hebben een geweldige Koran gehoord, waarin wordt opgeroepen tot leiding. Wie spreekt, zal de waarheid spreken en wie er naar handelt zal een beloning ontvangen, en wie regeert volgens de waarheid, zal rechtvaardigheid waarnemen en wie er toe oproept, zal worden geleid naar het Rechte Pad.' (Tirmidthi #2906)

Uitspraken van geleerden die Bida praktijken veroordelen

Umar b. al-Khattaab, moge Allah tevreden met hem zijn, zegt: 'Pas op voor mensen die vasthouden aan hun mening (en tekstuele bewijzen negeren), want zij zijn de vijanden van de Soenna; zij kunnen de hadith niet leren, onthouden en begrijpen, zij zullen vasthouden aan hun mening, en leiden zichzelf en anderen op een dwaalspoor.' ...

Lees verder +

Bewijzen die gebruikt worden door sommigen om slinkse praktijken te ondersteunen

... Eveneens, als een persoon naar een land gaat waar mensen hun baard afscheren of hun baarden korter maken en hij vertelt hun dat zij hun baard moeten laten groeien, wordt dit beschouwd als een Soenna gebruik doen herleven. Hij zal een beloning ontvangen die gelijk is aan de beloning die degene ontvangen die geleid zijn door zijn inspanningen...

Lees verder +

Onze houding ten opzicht van mensen van Bid’ah

Allah, de Verhevene, zegt: Zeg (O Mohammed) “Volg dat wat door jullie Heer aan jullie is neer gezonden, en volg naast Hem geen (andere) helpers. Jullie laten je weinig vermanen. (7:3)
De mensen van Bid’ah
Een persoon die Bid’ah toepast kan ingedeeld worden in één van de twee categorieën.