Waarschuwing en terechtwijzing

Abd Allah ibn ad-Dailami zei: 'Het heeft mij bereikt dat het Geloof zal fragmenteren en verloren zal gaan door het opgeven van de Soenna. Mensen zullen Soenna na Soennah gebruik verlaten, net zoals een touw zwakker en zwakker wordt.' (Ad-Darimi #98) Ieder van ons zou zich moeten houden aan de Soenna van de Profeet en zou zijn best moeten doen met het verspreiden en toe te passen van de Soenna onder de mensen. Goedheid kan alleen verwacht worden wanneer men de Soenna van de Profeet toepast. Ongeacht of het een handeling is of iets anders, iemand dient alle vormen van bid’ah af te wijzen. Het is een verplichting voor ieder van ons, dat wanneer je iets hoort wat in tegenstelling is tot de Sharia je oprechte begeleiding, advies en verduidelijking geeft, zodat je de grote eer krijgt van het verdedigen van het Geloof van Allah. De Profeet zei: 'Lever van mij over zelfs als is het maar één (ayat) vers en er rust geen zonde op jou als je de verhalen van de Kinderen van Israel vertelt; en wie een leugen tegen mij smeedt, laat hem zeker zijn van een zetel in de Hel.' (Bukhari #3274)

Het elimineren van Bid’ah is een collectieve verplichting op de gemeenschap.
De Profeet zei: 'Wie van jullie het verkeerde ziet, laat hem het veranderen met zijn hand, maar als dit niet lukt laat hem dan zijn tong gebruiken, en als dit niet lukt laat het hem dan verafschuwen in zijn hart, en dat is de zwakste tak van Imaan.' (Muslim #49)

Een persoon zou Da'wah moeten geven en mensen uitnodigen naar het pad van Allah zoals vermeld in de woorden van Allah: Nodig uit naar de Weg van jou Heer met wijsheid en goede predicatie, en redetwist met hen op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer, Hij weet wie van Zijn weg is afgedwaald, en Hij weet wie de recht geleiden zijn. (16:125)

Religieuze zaken van predikers en van personen die beweren kennis en begrip te hebben moeten niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het Geloof moet worden genomen van degenen die betrouwbaar zijn in hun Geloof, kennis en vroomheid. De Profeet zei: 'Inderdaad de geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten. De Profeten hebben geen Dinar or Dirham achter gelaten, zij hebben kennis achter gelaten. Dus wie de kennis neemt en leert zal een groot en flink aandeel nemen.' (Ibn Hibban #88)


We moeten rekening houden met de woorden van de Profeet: 'Wie om leiding vraagt, zal een beloning krijgen gelijk aan de beloning van degenen die hem volgen, terwijl hun beloningen niet verminderd zal worden. En wie vraagt om dwaling zal een zonde begaan gelijk aan degenen die het volgen, terwijl hun zonden niet verminderd zullen worden.' (Muslim # 2674)

Wie mensen begeleidt naar een kwaad –Bid’ah is een type kwaad- zal een zonde begaan en de zonde van degenen die het volgen. De Profeet zei: 'Inderdaad de meest waarheidsgetrouw spraak is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammad. De meest kwaadaardige zijn degene van de innovaties, elke innovatie (in het Geloof) is een dwaling en elke dwaling zal leiden naar de Hel.' (Ibn Khuzaimah #1785)

Zoals boven genoemd, is het gevaar en de ernst van innovaties in het Geloof van Allah duidelijk. Dus wie een actie of handeling wil uitvoeren, zal zich moeten afvragen of deze actie wordt onderschreven door de Sharia. Als het zo is, dan moet hij het in de praktijk brengen en moet hij mensen er naar leiden; maar als blijkt uit de Sharia dat het niet zo is dan zal hij afstand van de actie moeten nemen en mensen er voor moeten waarschuwen.

Is the Deen of Islam Complete?

It is known by necessity that the Deen of Islam is complete, as Allah, the Exalted, says: (This day, I have perfected your Deen for you, completed My Favor upon you, and have chosen for you Islam as your Deen.) (4:3)

Lees verder +

De uitspraak van iets aan de Deen toevoegen dat niet wordt gelegaliseerd door Allah of de Profeet

Allah, de Verhevene, zegt: (Welzeker, Wie zijn gezicht onderwerpt aan Allah en een weldoener is, zijn beloning zal bij zijn Heer zijn. En zij zullen vrees noch treurnis kennen. (2:112)

Lees verder +