De uitspraak van iets aan de Deen toevoegen dat niet wordt gelegaliseerd door Allah of de Profeet

Allah, de Verhevene, zegt: (Welzeker, Wie zijn gezicht onderwerpt aan Allah en een weldoener is, zijn beloning zal bij zijn Heer zijn. En zij zullen vrees noch treurnis kennen. (2:112)

De betekent dat degene die oprecht de handelingen en gebruiken uitoefent voor de zaak van Allah en dit doet in overeenstemming met de Soenna van de Profeet… zij alleen zijn degenen die binnen mogen gaan in Jannah (Hemelse tuinen). Imam Ahmed, moge Allah hem genadig zijn, verhaalt op gezag van Abd Allah b. Masood, moge Allah tevreden met hem zijn: dat hij zei: 'De Profeet trok een streep, en zei toen: “Dit is het pad van Allah” daarna trok hij een paar kleine streepjes aan de rechter en linkerkant en zei: "Dit zijn paden, op elk pad is een Satan mensen aan het roepen." Vervolgens reciteerde hij de woorden van Allah: En voorwaar, dit is Mijn Rechte pad, dus volg het, en volg geen andere paden, want zij zullen u afleiden van Zijn weg. Dit heeft Hij voorbestemd voor jou zodat je een al-muttaqun (de vrome) zal worden. (Ibn Hibban #6)
De Profeet zei ook: 'Inderdaad de meest waarheidsgetrouwe redevoering is het Boek van Allah, en de beste leiding is de leiding van Mohammed. De meest kwaadaardigen zijn degenen die innovaties toepassen, elke (religieuze) innovatie is een Bid’ah en elke Bid’ah is een middel tot afwijking en elke afwijking zal leiden tot het Vuur.' (Ibn Khuzaimah #1785)

Het gevaar en ernst van praten zonder kennis in religieuze zaken is zeer duidelijk terug te lezen in de Koranverzen en Profetische tradities, Allah, de Verhevene, zegt: (En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan, en verlaat degenen die (van de waarheid) afwijken wat betreft Zijn namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden. (7:180)


Allah, de Verhevene, zegt: (En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voowaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden. (17:36)

Allah, de Verhevene, zegt ook: Of hebben zij deelgenoten die hun datgene van de godsdienst voorschrijven waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven? (42:21)

Wie een religieuze plechtigheid of gebruik innoveert in het geloof van Allah, een gebruik legaliseert wat illegaal is in de Islam, of een gebruik dat legaal is illegaal maakt zal een ongelovige worden als hij geen berouw toont. Zoals gerapporteerd is in de Hadith van de Profeet waarin hij de woorden van Allah uitlegt: Zij (d.w.z. de joden en christen) namen hun rabbijnen en hun priesters als goden (ter aanbidding) aan naast Allah. (9:31)

Hij zegt: 'Hoewel zij hen niet openlijk aanbaden, achttenzij rechtmatig wat hun rabbijnen en monniken wettig achtten, en achtten onwettig wat hun rabbijnen en monniken onrechtmatig achtten.' (Tirmidthi #3095)

Deze strenge waarschuwing is bedoeld voor degene die iemand volgt die dingen als rechtmatig en onrechtmatig verkondigt terwijl dat niet zo is.

De geleerde, Sheik Abdurrahman as-Sa'di, Moge Allah hem genade schenken, zei: 'Zij (d.w.z. rabbijnen en monniken) zouden wetten en mondelinge verklaringen legaliseren voor hun volken die het geloof en de Boodschappers verloochenen, de mensen zouden hen dan volgen. Zij zouden hun sjeiks en vrome mensen verheerlijken; zodanig dat zij hen als goden nemen naast Allah; mensen bieden offerdieren aan en smeken tot hen en roepen hen aan.'

Wat is Bid'ah?

Om de betekenis van Bid’ah te begrijpen, moeten we weten wat Soennah inhoudt. Imam Ibn Rajab, Moge Allah hem genade schenken, zei: 'Soenna is een te volgen pad; het omvat wat de Profeet en zijn rechtgeleide kaliefen belijden op grond van geloof, naleven van praktijken en gezegden…dit is de complete Soenna.'

Lees verder +

Religieuze Innovaties

kunnen gecategoriseerd worden in drie categorieën:
a. Bid'ah welke gelijk is aan ongeloof, één die iemand uit de Islam kan nemen; dergelijke Bid'ah heeft betrekking op geloofsbelijdenis kwesties, zoals degene die offerdieren aanbiedt aan anderen dan Allah, rondgangen bij een graf doet en om hulp smeekt en zoekt bij anderen dan bij Allah in zaken waarbij zij niet kunnen helpen...

Lees verder +

Het standpunt van de Sharia ten opzichte van Religieuze Innovaties

Men zou moeten weten dat de tweede getuigenis van geloof; ‘Mohammed is de Boodschapper van Allah’, vraagt de persoon om hem te gehoorzamen en geloven in waar hij ons over heeft geïnformeerd en weg te blijven bij wat hij ons heeft verboden. Het vereist ook dat een persoon Allah aanbidt in de toegestane en gesanctioneerde manier en niet op een manier die hij verlangt of wenst. ...