Uitspraken van geleerden die Bida praktijken veroordelen

Umar b. al-Khattaab, moge Allah tevreden met hem zijn, zegt: 'Pas op voor mensen die vasthouden aan hun mening (en tekstuele bewijzen negeren), want zij zijn de vijanden van de Soenna; zij kunnen de hadith niet leren, onthouden en begrijpen, zij zullen vasthouden aan hun mening, en leiden zichzelf en anderen op een dwaalspoor.'

Ibn Abbaas, met wie Allah tevreden is, zei over de woorden van Allah: (Op een dag zullen gezichten worden opgehelderd en verduisterd, als voor degenen die hun gezichten zullen worden opgehelderd… Zij zijn Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, en de mensen met kennis, en voor degenen met een verduisterd gezicht; zij zijn de mensen van Bida en misleiding.' (Usool al-I'tiqaad 1/72)
Umar b. Abdul-Aziz, moge Allah hem genade schenken, zegt: 'De Boodschapper van Allah heeft Soenna praktijken gevestigd, en zijn rechtgeleide kaliefen herleefden de Soenna praktijken. Het aanhouden van deze praktijken zal kracht geven aan iemand die gelooft in het Boek van Allah, en iemand zijn kracht vindt in het Geloof van Allah. Niemand kan de Soenna praktijken verdraaien of veranderen, noch aan iets vasthouden dat ertegen ingaat. Een ieder die deze praktijken zal uitvoeren zal op het rechte pad geleid worden, en wie de overwinning van Allah zoekt, zal een overwinnaar worden. Wie er tegen is en belastert, en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Allah zal hem houden op het pad dat hij heeft gekozen en hij zal branden in de Hel, wat een kwade verblijfplaats is.' (Igaathatul Lahfaan 1/159)


Al-Fudail b. 'Iyaad, moge Allah hem genade geschenken, zei: 'Als je een man van Bid’ah ziet lopen op een weg, neem dan een andere weg. Geen daad van de man gerelateerd aan Bid’ah zal worden geaccepteerd worden door Allah, en wie een man helpt met Bid’ah, heeft zeker geholpen met het vernietigen van Islam. (Talbees Iblees pg. 14)

Sufyan ath-Thauri, moge Allah hem genade geschenken, zei: 'Iblies verheugt zich als een persoon Bida praktijken uitvoert, meer dan wanneer hij een zonde begaat; de boetedoening voor een zonde is berouw tonen aan Allah, terwijl voor Bid’ah geen berouw wordt getoond.' (ibid.)

Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah hem genade schenken, zei:

'Als een hart druk is met Bid’ah praktijken, zal de persoon de Soenna praktijken verlaten' (Igaathatul Lahfaan 1/213)

Bewijzen die gebruikt worden door sommigen om slinkse praktijken te ondersteunen

... Eveneens, als een persoon naar een land gaat waar mensen hun baard afscheren of hun baarden korter maken en hij vertelt hun dat zij hun baard moeten laten groeien, wordt dit beschouwd als een Soenna gebruik doen herleven. Hij zal een beloning ontvangen die gelijk is aan de beloning die degene ontvangen die geleid zijn door zijn inspanningen...

Lees verder +

Onze houding ten opzicht van mensen van Bid’ah

Allah, de Verhevene, zegt: Zeg (O Mohammed) “Volg dat wat door jullie Heer aan jullie is neer gezonden, en volg naast Hem geen (andere) helpers. Jullie laten je weinig vermanen. (7:3)
De mensen van Bid’ah
Een persoon die Bid’ah toepast kan ingedeeld worden in één van de twee categorieën.

Lees verder +

Redenen voor de verspreiding van Bid’ah

*Het niet toepassen van de Sharia van Allah, en tevreden zijn met anders dan dat. Allah zegt: O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag zijn bekleed. En als jullie over iets redetwisten (met elkaar), voer het dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en (leidt naar) het beste Einde. (4:59) ...