Introductie

Terminology used in this Book

(Overgenomen uit Sheik Mahmoud Murad's boek 'Common mistakes in Translation')

 • Rubb: Sommigen geven de voorkeur de term 'Rubb' te vertalen naar 'God'. Naast het feit dat het laatste woord een Bijbelse term is die verwijst naar de zogenaamde goddelijkheid van de slaaf van Allah, de profeet Jezsus, kan het woord 'God' dat maar beperkt vertaald kan worden naar 'meester', 'leider', 'eigenaar' of ' heerser' nooit de ware betekenis van de term 'Rubb' weergeven. Anders vertaald betekent het woord 'Rubb', de Schepper, de Ontwerper, de Voorziener, Degene van wie alle schepselen afhankelijk zijn voor hun middelen van bestaan en Degene Die leven geeft en doet sterven.
 • Deen: Het woord dat wordt vertaald als religie is 'Deen' , in het Arabisch wordt hier verwezen naar een manier van leven , zowel privé als in het openbaar. Het is een omvattende term die inhoudelijk betekent: daden van aanbidding, politieke uitoefening, en een gedetailleerde gedragscode, waaronder hygiëne en etiquette.
 • [s] Sallallaaho 'alaihi wa sallam : Het woord dat wordt vertaald als religie is 'Deen' , in het Arabisch wordt hier verwezen naar een manier van leven , zowel privé als in het openbaar. Het is een omvattende term die inhoudelijk betekent: daden van aanbidding, politieke uitoefening, en een gedetailleerde gedragscode, waaronder hygiëne en etiquette.
 • Vaak wordt dit vertaald als 'vrede zijn met hem'. Deze vertaling is niet correct; de correcte vertaling is ' Moge Allah hem verheffen en hem en zijn gezin veilig stellen van alles dat denigrerend is.

___________________

Alle lof is aan Allah. Degene die wij om hulp smeken en bij Hem zoeken wij vergeving, leiding en bescherming tegen ons eigen kwaad en slechte daden. Degene die door Allah op het recht pad wordt geleid, zal niet van het rechte pad afwijken. Ik getuig dat er geen God is die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah, Hij die geen partners heeft, en ik getuig dat Mohammed Allah’s slaaf en boodschapper is. Moge Allah vrede en zegeningen aan Mohammed, zijn gezin, zijn metgezellen en degene die hun weg volgen veilig en vrij van alle kwaad houden en Moge Allah hen veiligheid bieden op de Dag der Opstanding. Aangelegenheden met betrekking tot de Deen moeten zonder de geringste twijfel worden aanvaard. Allah, de Verhevene, zegt: En wat de Boodschapper jullie geeft, neem het dan. En wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie ervan. En vrees Allah, voorwaar Allah is Hard in de bestraffing. (59:7)

Men moet de leiding van de Profeet in deze zaken volgen, en zou geen ‘ijtihaad’ (inspanning verricht om tot een besluit te komen) moeten maken voor onderwerpen waarvoor dit niet is toegestaan. Allah de Verhevene zegt: Zeg (o Mohammed): "Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan) van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol." (3:31)

Eén van vernietigers van Iman, zoals bepaald door de Profeet, is het niet volgen van zijn leiding. De Profeet zei: 'Niemand van jullie zal geloven, totdat je verlangens in overeenstemming zijn met wat er aan mij is gezonden.' (Baihaqi)

De Moslim is verplicht zich te onthouden van onjuiste voorstelling van een probleem of zaak als zijnde een onderdeel van de Deen; want dit leidt inderdaad naar een dwaalspoor en zal uiteindelijk leiden tot de hel. De profeet zei: 'Wie een zaak innoveert in de Deen wat niet hoort bij het geloof , zal worden afgewezen.' (Bukhari #2550)

Velen die beweren Moslim te zijn, doen daden van aanbidding, die in strijd zijn met de leer van de Islam. Of zij oefenen bepaalde gebruiken uit die geen basis in de Deen van Allah hebben; ze volgen hun grillen en verlangens. Zij zijn veroordeeld door de woorden van Allah, de Verhevene: Heb jij (o Mohammed) degene gezien die zijn begeerten als zijn god heeft genomen? Zul jij dan een zaakwaarnemer voor hem zijn? (25:43)


Het gevaar van het beoefenen van deze geïnnoveerde zaken is isolatie want de persoon praktiseert deze gebruiken vaak alleen, In werkelijkheid, hebben geïnnoveerde praktijken ook een negatieve invloed op de gemeenschap van Moslims, zodanig dat sommigen de onwetende innovatie goedkeuren, het er mee eens zijn of sympathiseren met de degene die het uitoefent. Geïnnoveerde praktijken geïntroduceerd in de Deen van Allah zullen leiden tot het achteruitgaan van Moslims, en zal hen van de Deen van Allah weg leiden. Bovendien zullen geïnnoveerde praktijken een negatieve invloed hebben op niet-moslims; wanneer zij mensen die zichzelf moslim noemen onlogische praktijken/gebruiken zien doen en die zich gedragen op een irrationele manier die in strijd zijn met de ware geest van de Islam, zou het hun kunnen weerhouden van de Islam en zij zouden de Islam kunnen aanzien voor elke andere religie die gebaseerd is op leugens en onlogische overtuigingen.Mensen die innovaties praktiseren kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • 1st Categorie: Mensen die geïnnoveerde praktijken uitoefenen als gevolg van hun onwetendheid op het gebied van Deen. Islam excuseert zulke mensen niet, omdat de genezing en de oplossing van onwetendheid is: het vragen. Men kan gewoon niet zulke praktijken maar uitoefenen volgens zijn grillen! Allah zegt: Vraag het maar aan degenen die kennis hebben (van de eerdere boeken), indien jullie (het) niet weten. (21:7)

  Mensen die innovaties uitoefenen en blindelings degenen volgen die hun voor zijn gegaan, zijn ook opgenomen in deze categorie. Allah zegt: (En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Volg datgene wat Allah heeft neer gezonden" dan zeggen zij: "Nee! Wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen." Zelfs als de satan hen naar de bestraffing van het laaiende Vuur uitnodigde? (31:21)

  Door hun naleving van geïnnoveerde praktijken, die de Sharia (Islamitische Jurisprudentie Wet) tegenspreekt, zijn deze mensen misleid; het naleven van geïnnoveerde praktijken zullen hun geen winst doen behalen. Het uitoefenen van minder daden van aanbidding, in overeenstemming met de Soennah van de Profeet is beter en meer de moeite waard voor de doener dan veel geïnnoveerde praktijken uitoefenen. Allah zegt: Zwoegend, vermoeid. Zij zullen een gloeiend heet Vuur binnentreden. (88:3-4)
 • 2de Categorie: Mensen die materialistische gewin zoeken: zij profiteren van de onwetendheid van mensen om hun doelen te bereiken. Deze mensen zijn het verst verwijderd van de Deen, en sommige beweren soms onterecht dat zij moslims zijn. Zij verstoren en ontsieren het beeld van de Islam met hun vernieuwde praktijken. De Profeet zei over deze mensen: 'De ergste slaaf is degene die werelds gewin zoekt door het doen van praktijken die oprecht gedaan moeten worden omwille van Allah; de ergste slaaf is hij die kleeft aan twijfelachtige kwesties en het onrechtmatige legaliseert .' (Haakim #7885)
 • 3de Categorie: De vijanden van de Islam zijn degenen die hun best doen om geïnnoveerde religieuze praktijken te verspreiden met het doel om de Moslim Ummah (gemeenschap) op te splitsen. Zij ondersteunen de mensen van innovatie gewillig met financiële bijdragen en anderszins om een nieuwe sekte te creëren die verschilt met Ahloes-Soennah wal-Jama’ah in termen van Aqeedah (geloof) en methodologie. Hiermee willen de vijanden van de Islam hun doel bereiken; de moslims weghalen van hun aqiedah en Deen. Innovatie in Deen is één van de methoden door Satan gebruikt om mensen op een dwaalspoor te brengen. Ibn Abbas, moge Allah tevreden over hem zijn, zei als uitleg over de woorden van Allah: (You shall not leave your gods, nor shall you leave Wadd, nor Suwa', nor Yaghuth, nor Ya'uq, nor Nasr (names of the idols)) (71:23)

  'Dit zijn de namen van de vrome mannen uit het volk van Noach; toen zij stierven, moedigde Satan hen aan om afbeeldingen te maken op hun zitplaatsen, zodat zij niet vergeten zouden worden en zij noemde deze afbeeldingen bij hun naam. Zij worden niet aanbeden totdat deze mensen zijn overleden en dit werd vergeten.' (Bukhari #4636)

  Imam Ibn al-Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei : 'Satan probeert de zoon van Adam in één van de zeven fasen te vernietigen. Sommige zijn intenser dan andere. Satan zou hem niet proberen te vernietigen in de volgende fase, totdat hij faalt om hem te vernietigen in de vorige fase. Deze fasen zijn:
  • 1st fase:
  • De fase van ongeloof in Allah, zijn Deen, Zijn perfecte attributen, waar de Profeet ons over heeft geïnformeerd en het feit dat we zullen worden opgewekt. Als de Satan succesvol is in het misleiden van de slaaf in deze fase, zou zijn vijandschap jegens hem afnemen en zou hij rust nemen. Als de slaaf slaagt en deze fase overleeft, zal de Satan hem proberen te vernietigen in de volgende fase.
  • 2de fase:
  • De fase van Bid'ah (religieuze innovatie); of het nu gaat om geloof in een andere waarheid dan die waarmee de Boodschapper werd verzonden of door aanbidding van iets of iemand anders dan Allah. Zoals het aanbidden van idolen en dergelijke. Satan geniet er van als een persoon bezwijkt in deze fase van Bid’ah, het is een conflict met de aard van de Deen en men dwingt het te verwerpen. Bovendien, degene die geïnnoveerde religieuze praktijken verricht zal geen berouw hebben van zijn acties, integendeel, hij zal mensen uitnodigen naar zijn Bid’ah!

   Het doen van geïnnoveerde religieuze praktijken zorgt ervoor dat men leugens zal smeden tegen Allah en spreken zonder kennis; dus het botst openlijk met de Soennah. Het doen van kleine Bid'ah zaken zal leiden tot het doen van grote Bid'ah zaken. Op deze manier, zal een persoon uiteindelijk Islam verlaten.

   Geleerden en mensen met kennis weten alleen wat de werkelijke gevaren van Bid’ah praktijken zijn. Als een persoon slaagt en deze fase overleeft door vast te houden aan de Soennah en de teksten begrijpen zoals de Vrome Voorgangers ze begrepen hebben, dan zal Satan proberen om hem te vernietigen in de volgende fase.
  • 3de fase:
  • De fase van de grote zonden. Als hij in staat is om de slaaf te vernietigen in deze fase, zal hij de daad die hij doet verfraaien en hem waarschijnlijk dwingen om het volgende te zeggen: “Geen zonde zal de Tawheed (geloofsbelijdenis) schaden, zoals een goede daad geen voordeel zal hebben voor een persoon die tot Shirk is vervallen (deelgenoten toekennen aan Allah. Als een persoon succesvol is en deze fase overleeft, zal Satan hem proberen te vernietigen in de volgende fase.
  • 4de fase:
  • De fase van kleine zonden. Satan zal een persoon dwingen om deze kleine zonden te kleineren, door tegen hem te fluisteren: 'Er is geen vrees voor u, zolang u weg blijft van grote zonden…weet je dan niet dat de kleine zondes worden weggenomen als ze er voor zorgen dat je weg blijft van de grote zondes? Satan zal hem ervan overtuigen dat er geen kwaad is in het doen van kleine zonden, totdat hij het regelmatig beoefent. Een persoon die een grote zonde begaat, berouw toont en bang is voor wat hij heeft gedaan, is beter af dan iemand die regelmatig kleine zondes begaat, wat kan veranderen in een grote zonde. Constant berouw tonen elimineert grote zonden: een kleine zonde blijft geen kleine zonde als het regelmatig wordt gedaan.

   De Profeet zei: 'Pas op voor kleine zondes: het is als mensen die gestopt zijn in een vallei, zich hebben zich verspreid en ieder een stok brengt totdat zij een vuur hebben gemaakt en hun brood hebben gebakken. Wanneer een persoon regelmatig een kleine zonde begaat zal het hem uiteindelijk vernietigen.' (Ahmed #22860)

   Als de slaaf slaagt en deze fase overleeft, door voorzichtig te zijn, continu berouw toont aan Allah en veel goede daden doet, zal Satan hem proberen te vernietigen in de volgende fase.
  • 5de fase:
  • De fase van het zich overgeven in het doen van legale dingen waar geen zonde op rust. Satan zal een persoon dwingen om overmatig te genieten van rechtmatige dingen om hem te houden van het aanbidden van Allah. Vervolgens hij hem leiden tot het opgeven van de Soenna praktijken, en later zal hij hem leiden tot het loslaten van verplichte parktijken. Als de slaaf slaagt en deze fase overleeft door het begrijpen van de grootheid van de handelingen van aanbidding, zal Satan hem proberen te vernietigen in de volgende fase.
  • 6de fase:
  • De fase van bezig zijn met daden die minder in beloning zijn. Satan zal de slaaf aanmoedigen om bepaalde daden van aanbidding te doen en te verfraaien naar hem toe en hem de grote beloning laten zien die hij krijgt voor de handelingen van aanbidding. Dit is bedoeld om hem bezig te houden en weg te houden van daden waar je meer beloning voor krijgt. Wanneer Satan niet lukt om de slaaf te misleiden en te beroven van het ontvangen van enige beloningen dan zal hij proberen om er voor te zorgen dat de slaaf niet de volledige beloning krijgt. Daarom zal hij de slaaf bezig laten zijn met daden waar je minder beloning voor krijgt dan met de daden waar een grotere beloning voor te ontvangen is en zal hij hem ook uit de buurt houden van de meest geliefde daden bij Allah en houdt hem bezig houden met daden die minder geliefd zijn bij Allah.
  • 7de fase:
  • Als Satan faalt in de bovenste zes fasen, zal hij de persoon op welke manier dan ook schaden; door zijn manschappen en volgers op te roepen om het individu zoveel mogelijk te irriteren. De Profeten en Boodschappers zijn niet gespaard hiervoor. Men moet geduldig verdragen, overwinning en succes zijn geboden met geduld.

   Het ergste dat voorvloeit uit Bid’ah is leugens smeden tegen de Profeet. Dit is een zware zonde, de Profeet zei: 'Een leugen smeden tegen mij is niet zoals het smeden van een leugen tegen eenieder; Wie een leugen tegen mij smeedt, laat hem zeker zijn van een plek in het hellevuur. ' (Bukhari 1229)

   De grote metgezel, Abd Allah b. Masood, moge Allah tevreden over hem zijn, zei: 'Volg de leiding van de Profeet en innoveer niet, want je hebt voldoende.' Hoe groot zijn de woorden van Abd Allah b. Masood, moge Allah tevreden over hem zijn. De intellectuelen moeten nadenken over zijn verklaring…inderdaad de authentieke gerapporteerde uitingen, acties en goedkeuringen van de Profeet: dit zou voor een persoon voldoende moeten zijn in alle opzichten en er zou geen reden voor hem moeten zijn om toevlucht te nemen tot welke Bid’ah dan ook. De Profeet zegt: 'Een daad zal met ijver worden waargenomen voor bepaalde tijd. Dus wie mijn Soenna ijverig observeert zal geleid worden en wie anders dan dat observeert zal vernietigd worden.' (Ibn Khuzaimah 2105)

  Is de Deen van de Islam Compleet?

  Het is wel bekend dat de Deen van Islam compleet is, zoals Allah, de Verhevene, zegt: Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst. (5:3)

  Lees verder +

  De uitspraak van iets aan de Deen toevoegen dat niet wordt gelegaliseerd door Allah of de Profeet

  Allah, de Verhevene, zegt: (Welzeker, Wie zijn gezicht onderwerpt aan Allah en een weldoener is, zijn beloning zal bij zijn Heer zijn. En zij zullen vrees noch treurnis kennen. (2:112)

  Lees verder +

  Wat is Bid'ah?

  Om de betekenis van Bid’ah te begrijpen, moeten we weten wat Soennah inhoudt. Imam Ibn Rajab, Moge Allah hem genade schenken, zei: 'Soenna is een te volgen pad; het omvat wat de Profeet en zijn rechtgeleide kaliefen belijden op grond van geloof, naleven van praktijken en gezegden…dit is de complete Soenna.'