Bewijzen die gebruikt worden door sommigen om slinkse praktijken te ondersteunen

 • 1st bewijs: Sommigen die weinig kennis hebben van Sharia beweren dat de woorden van de Profeet: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
  Betekenis: Wie een goede Soenna zal doen herleven, zal de beloning ontvangen en de beloning van degenen die de gebruiken van de Soenna praktiseren; terwijl de beloningen van de mensen die de gebruiken praktiseren niet verminderd worden. Wie innoveert in de gebruiken van de Islam, zal een zonde ontvangen en de zonde van degene die het praktiseren, terwijl de zondes van degene die de zondes uitvoeren niet verminderd zullen worden.' (Muslim #1017)
  Weerlegging: De Profeet zei: 'Elke Bid’ah is een teken van afwijking.' Het is onmogelijk dat de Profeet een traditie in omloopt brengt die de andere tegenspreekt. De geleerden zijn het unaniem eens over deze kwestie.

  Om dit verder te verduidelijken, de Profeet zei: 'Wie een goede Soenna zal doen herleven …' Bid’ah praktijken zijn geen onderdeel van de Islam! Bovendien, de Profeet omschrijft de Soenna als 'goed'; overwegende dat, Bid’ah dus niet kan worden omschreven als zodanig. Er is ook het verschil tussen 'het doen herleven van een Soenna praktijk' en 'het in gang zetten en oprichten van een vals Bid’ah gebruik'! De betekenis van dit verhaal wordt verder toegelicht in de Hadith, die luidt als volgt: een groep arme mensen kwam naar de Profeet; dus hij riep de mensen op om hen te geven wat ze konden missen. Een man van de Ansar kwam naar de Profeet met een tas vol met zilver die behoorlijk zwaar was en hij plaatste het voor de Boodschapper. De Profeet was ontzettend blij, en zei; 'Wie een goed Soenna gebruik zal doen herleven zal een beloning hiervoor ontvangen en de beloning ontvangen van degene die deze gebruik praktiseren tot de Dag der Opstanding…' (Ahmed #18367)

  Voorbeeld: Wanneer een geleerde naar een land gaat waar de Koran of de Soenna van de Profeet niet wordt onderwezen en hij gaat naar een moskee en leert mensen de Koran en Soenna of hij stuurt docenten naar dat land om mensen te onderwijzen, dat zal dit worden beschouwd worden als een Soenna gebruik doen herleven. Eveneens, als een persoon naar een land gaat waar mensen hun baard afscheren of hun baarden korter maken en hij vertelt hun dat zij hun baard moeten laten groeien, wordt dit beschouwd als een Soenna gebruik doen herleven. Hij zal een beloning ontvangen die gelijk is aan de beloning die degene ontvangen die geleid zijn door zijn inspanningen. De Boodschapper van Allah zei: 'Knip de snorren, en laat de baarden groeien, en onderscheid je van de polytheïsten. ' ( Overeenstemming)

  Wanneer een persoon zijn baard laat groeien, anderen oproept om ook zijn baard te laten groeien en zij luisteren naar hem, dan zou hij een Soenna doen herleven in dit verband. De bovengenoemde Hadith verwijst niet naar iemand die religieuze zaken innoveert, De Profeet zegt: 'Pas op voor geïnnoveerde zaken in het geloof, elke religieuze innovatie is een Bid’ah, en elke Bid’ah is een middel van misleiding.' (Tirmidhi #2600)

 • 2de bewijs: De woorden van Umar b. al-Khattaab, met wie Allah tevreden is: نعمت البدعة هذه
  Betekenis: 'Wat een goede Bid’ah is dit!'
  Weerlegging: Umar, moge Allah tevreden met hem zijn, zei deze woorden toen hij de mensen verzamelde voor het Taraweeh (Nacht Gebed) onder één Imam. Hij bedoelde dit taalkundig en niet in de juridische zin van het woord.

  Houd in gedachten dat het Taraweeh gebed zijn oorsprong vindt in de Sharia! Umar, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft dit niet geïnnoveerd; hij herleeft de Soenna van de Profeet. De Profeet bad het gebed met zijn metgezellen gedurende drie nachten en daarna stopte hij met het bidden in congregatie, omdat hij bang was dat het een verplichting werd voor zijn Gemeenschap. Hij zei: 'Ik ben bang dat het een verplicht zal worden, en dat je niet in staat bent om het te doen.' (Bukhari #1908)

  De Metgezellen, moge Allah tevreden met hen zijn, baden het Taraweeh gebed gedurende het leven van de Profeet, en bleven ermee doorgaan na zijn dood. Zij baden samen in groepen in de moskee van de Profeet.

  Umar, moge Allah tevreden met hem zijn, verzamelde mensen onder één imam. De Sharia werd voltooid met de dood van de Profeet; dus, er kon niets meer aan toegevoegd worden, en dat is de reden waarom hij zei: 'Wat een goede Bid’ah is dit!'

Onze houding ten opzicht van mensen van Bid’ah

Allah, de Verhevene, zegt: Zeg (O Mohammed) “Volg dat wat door jullie Heer aan jullie is neer gezonden, en volg naast Hem geen (andere) helpers. Jullie laten je weinig vermanen. (7:3)
De mensen van Bid’ah
Een persoon die Bid’ah toepast kan ingedeeld worden in één van de twee categorieën.

Lees verder +

Redenen voor de verspreiding van Bid’ah

*Het niet toepassen van de Sharia van Allah, en tevreden zijn met anders dan dat. Allah zegt: O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag zijn bekleed. En als jullie over iets redetwisten (met elkaar), voer het dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en (leidt naar) het beste Einde. (4:59) ...

Lees verder +

Voorwaarden van het Accepteren van Goede Daden

De daden van de slaven worden geaccepteerd wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:
1ste Voorwaarde:Oprechtheid, d.w.z. de daden moeten oprecht gedaan worden voor Allah. Allah zegt: En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te onderhouden en de Zakaat (de armenbelasting) af te dragen. En dat is de rechte godsdienst. (98:5) ...