Redenen voor de verspreiding van Bid’ah

 • Het niet toepassen van de Sharia van Allah, en tevreden zijn met anders dan dat. Allah zegt: O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag zijn bekleed. En als jullie over iets redetwisten (met elkaar), voer het dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en (leidt naar) het beste Einde. (4:59)
 • Niet toepassen van en het verlaten van de Soenna van de Profeet. Hoe meer een persoon afwijkt van het in acht nemen van de Soenna praktijken, hoe dichterbij hij zal zijn bij Bid’ah. De Soenna van de Profeet is rijk aan acties, verklaringen en goedkeuringen. Er is geen noodzaak voor een persoon om toevlucht te zoeken tot Bid’ah praktijken. De Profeet zei: 'Ik heb twee dingen achtergelaten waarmee je niet afdwaalt; het Boek van Allah en mijn Soenna; Zij zullen niet gescheiden zijn totdat ik hen zal ontmoeten in Hawd ' (Haakim #319)
 • Niet toepassen of overdenken van de betekenissen van de Koran en het gebruiken als een middel om te zegenen; en het verlaten van het gedenken van Allah, en niet willen werken aan het opdoen van kennis in zaken betreffende het Geloof. Allah, de Verhevene, zegt: En wie zich afwendt van het gedenken van de Meest Barmhartige, aan hem zullen Wij een satan koppelen die een metgezel voor hem zal zijn (d.w.z. die hem zal doen afdwalen). (43:36)
 • Afwijzen van de waarheid en het niet willen accepteren hiervan. Daarover zegt Allah: En wanneer er tegen hem wordt gezegd: “Vrees Allah”, dan wordt hij door arrogantie tot (meer) zonden geleid. Voldoende is de Hel dus voor hem, en dat is zeker de slechtste Verblijfplaats. (2:206)
 • Benoeming van pseudo-geleerden. De Profeet zegt: 'Allah verwijdert kennis niet door het weg te halen van zijn slaven. Hij doet dat, door het verzamelen van geleerden (door de dood) wanneer er geen geleerde meer over is. de mensen zullen onwetende personen als hun leider nemen. Zij zullen geraadpleegd worden en zullen Fatawa (religieuze uitspraken) geven zonder kennis, en de mensen worden misleid en zij zelf worden ook misleid.' (Bukhari #100)
 • Kennis zoeken uit boeken alleen en niet het bijwonen van sessies van de geleerden. Er is gezegd: 'Sjeich boek’ (d.w.z. hij haalt zijn kennis uitsluitend uit boeken) zijn fouten zullen meer zijn dan zijn nauwkeurigheden. Men dient zich te onthouden van het lezen van boeken die twijfelachtige punten bevat. Umar b. al-Khattaab, moge Allah tevreden met hem zijn, was een brief aan het lezen die hij van de Mensen van het Boek had ontvangen, de Profeet was boos en zei: 'Bent u onzeker over het (d.w.z. het Geloof) O zoon van Khattaab? Bij Degene in Wiens hand mijn leven is, ik heb je de duidelijke en kuise Sharia gebracht. Vraag hen niets over iets; zij kunnen je over iets informeren wat de waarheid is en je zult het niet geloven of zij kunnen je over iets informeren wat leugens bevat en je zult het geloven. Bij Degene in Wiens hand mijn leven is, als Moesa nog zou leven had hij geen keuze dan mij te volgen.' (Ahmed #15195)
 • Het niet verspreiden van de juiste kennis; zodanig dat de geleerden afzijdig en stil zijn en hun kennis die zij hebben niet willen overbrengen op de mensen. Allah, de Verhevene, zegt: Voorwaar, degenen die verbergen wat Wij aan duidelijke Bewijzen en Leiding hebben neer gezonden, nadat Wij deze in het Boek duidelijk hebben gemaakt aan de mensen. Zij zijn degenen die Allah vervloekt en die door de vervloekers vervloekt worden. Behalve degenen die berouw tonen, en zich beteren en (de Waarheid die zijn achterhielden) openlijk bekendmaken. Zij zijn degenen van wie Ik het berouw zal aanvaarden. En ik ben de Meest Berouwaanvaarende, de Meest Genadevolle. (2:159-160)
 • Extremisme en fanatisme in het Geloof. Dit is één van de redenen waarom Bid’ah and Shirk (polytheïsme) is verspreid onder de mensen. De Profeet zei: 'Pas op voor extremisme in Geloof, want inderdaad degenen voor u werden vernietigd vanwege hun extremisme in Geloof.' (Ibn Hibban #3871)
 • Rekenen op het intellect om regels te kunnen deduceren in zaken van Deen. Allah, de Verhevene zegt: En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker duidelijk afgedwaald. (33:36)
 • Het volgen van je grillen en verlangens, Allah zegt: (Heb jij degenen gezien die zijn begeerte als god heeft genomen? En Allah heeft hem zijn Kennis (die Hij bezit) laten afdwalen en Hij heeft zijn gehoor en zijn hart verzegeld, en Hij heeft op zijn ogen een bedekking geplaatst. Wie kan hem dan (nog) leiden na Allah? Trekken jullie er dan geen lering uit? (45:23)
 • Blindelings volgen van de adviezen van mensen en het imiteren van mensen op het gebied van zaken betreffende het Geloof, terwijl dit niet gebaseerd is op kennis en de juiste leiding. En ook niet refereert aan het Boek van Allah en de Soenna van Zijn Profeet. Allah zegt: En wanneer er tot hen gezegd wordt: “Volg wat Allah heeft neer gezonden”, zeggen zij: "Nee! Wij volgen datgene waarop wij onze voorvaders aantroffen.” Zelfs als hun voorvaderen niets begrepen en ook niet recht geleid waren? (2:170)
 • Vriendschap sluiten met slechte mensen en het houden van slecht gezelschap. Allah zegt: En op de dag waarop de onrechtpleger op zijn handen zal bijten, (en) zal zeggen: “Had ik (in de wereld) maar (samen) met de Boodschapper een weg (naar de Redding) genomen. Wee mij, had ik maar niet die persoon als boezemvriend genomen. Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning (d.w.z. van de Koran), nadat deze tot mij was gekomen. En de Satan laat de mensen (altijd) in de steek.” (25:27-29)
 • Niet het juiste aanbevelen en niet het slechte afkeuren/verbieden. Daarover zegt Allah: (En laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn. (3:104)
 • De Profeet zegt: 'Elke Profeet was aangesteld onder de vorige naties en had helpers, hulpmiddelen en metgezellen die de Soenna van de Profeet toepasten. Na hen kwam een volk waarvan hun verklaringen in strijd waren met hun acties en wiens daden in strijd waren met hun opdrachten. Dus wie vecht met zijn handen, is een gelovige, en wie vecht met zijn tong, is een gelovige. En wie vecht met zij hart, is een gelovige. En bij minder dan dat is er geen iman meer.' (Muslim #50)
 • Het zelf uitleggen van moeilijke teksten in de Sharia, die het algemene publiek niet begrijpt. Allah zegt: Hij is Degene Die het Boek aan jou (o Mohammed) heeft neer gezonden. Daarin staan Verzen die eenduidig zijn en die (tevens) de basis van het Boek zijn. En (daarin staan) andere (Verzen) die meerduidig zijn. Wat betreft degenen met een afwijking in hun harten: zij volgen daarvan datgene wat meerduidig is, strevende naar verwarring (bij de mensen) en strevende naar verdraaiing (van de betekenissen) Maar niemand kent de ware betekenis ervan, behalve Allah. En degenen die verankerd zijn in kennis zeggen: “Wij geloven erin. Het geheel is (tot ons gekomen) van onze Heer.” En het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken. (3:7)
 • Following one's whims and desires, Allah says: (Have you seen him who takes his own lust (vain desires) as his ilah (god) and Allah knowing (him as such) left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember?) (45:23)
 • Clementie in de kwestie van al-Wala and al-Bara (liefhebben en haten omwille van Allah). Het omvat houden van de vijanden van Allah omdat, deze liefde zal leiden tot het emuleren van hen. Abu Waqid al-Laithi, met wie Allah tevreden is, zei:
  'Toen de Profeet Mekka veroverde gingen we met hem (voor het gevecht met de stam van Hawazin) erop uit totdat we een lote-boom genaamd, 'Dhat Anwaat' passeerde. De boom werd door de ongelovigen aanbeden en aangeroepen. Wij zeiden: 'O Boodschapper van Allah, wijs 'Dhat Anwaat' voor ons toe, zoals zij hebben gedaan! De Boodschapper van Allah zei: 'Allah is de Grootste! De Kinderen van Israel vroegen Moesa, 'Wijs voor ons een god toe vergelijkbaar met die van hen! Inderdaad je bent van de mensen die (het?) niet weten.' Daarna, zei de Boodschapper van Allah: 'Inderdaad je zult wedijveren en degenen volgen die voor jullie waren.' (Ibn Hibban #6702)
 • Inspanningen verrichten om een uitspraak of conclusie trekken in kwesties die daar niet niet voor bedoeld zijn, en kwesties afleiden uit tekstuele bewijzen die niet relevant zijn. Het moet ook genoemd worden dat er Hadieths zijn die niet authentiek zijn, het zijn verzonnen tradities. Men moet zich hiervan bewust zijn, het verspreiden ervan tegen gaan en niet gebruiken als bewijs voor wat voor probleem dan ook.
  Er zijn ook zwakke Hadieths. Sommige geleerden legaliseren het gebruik van deze Hadieths om mensen aan te moedigen deugdzame daden te verrichten, zolang deze Hadiths niet in tegenspraak zijn met authentieke Hadiths. Deze zwakke hadieth kan niet worden gebruikt bij het vaststellen van de handelingen van aanbidding. Daden van aanbidding worden vastgesteld door middel van authentieke Hadieths die authentiek zijn overgeleverd van de Profeet.

Voorwaarden van het Accepteren van Goede Daden

De daden van de slaven worden geaccepteerd wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:
1ste Voorwaarde:Oprechtheid, d.w.z. de daden moeten oprecht gedaan worden voor Allah. Allah zegt: En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te onderhouden en de Zakaat (de armenbelasting) af te dragen. En dat is de rechte godsdienst. (98:5) ...

Lees verder +

Gevaren van Bid’ah

Er is een enorm gevaar wanneer men daden van Bida uitvoert; de vijanden van de Islam zullen de Islam en de Moslims vanwege dit aanvallen. Dus elke Moslim zal voorzichtig moeten zijn en er voor moeten waken dat hij niet als een instrument wordt gebruikt om het Geloof of Moslims op wat voor manier dan ook te schaden. Voorts, mag een Moslim nooit een persoon van Bid’ah ‘verdoezelen of verbergen’. ...

Lees verder +

Waarschuwing en terechtwijzing

Abd Allah ibn ad-Dailami zei:
'Het heeft mij bereikt dat het Geloof zal fragmenteren en verloren zal gaan door het opgeven van de Soenna. Mensen zullen Soenna na Soennah gebruik verlaten, net zoals een touw zwakker en zwakker wordt.' (Ad-Darimi #98) ...