Motivele răspândirii inovației

 • Neaplicarea Shari'ei și înlocuirea conținutului acesteia cu altceva. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri! Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.” [Coran, 4:59]
 • Neaplicarea Sunnei Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și abandonarea acesteia. Cu cât stă mai departe o persoană de practicarea Sunnei, cu atât mai mult se apropie de bid'ah. Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ este plină de acțiunile, declarațiile și aprobările lui. Credinciosul nu are nevoie să recurgă la practicarea inovării. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul şi Tradiţia mea (Sunnah); dacă vă veţi ţine de ele, nu veţi rătăci niciodată.” (Bayhaqi)
 • Neaplicarea și nereflectarea la sensurile Coranului, folosindu-le drept mijloc de a obține binecuvântări, abandonarea pomenirii lui Allah, și a nu avea dorința de a se educa în privința religiei. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Iar dacă i se spune: «Fii cu frică de Allah!», îl cuprinde tăria fărădelegii. Gheena va fi de ajuns pentru el şi ce pat rău este acesta!” [Coran, 2:206]
 • Numirea pseudo-învățaților. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Cu adevărat, Allah nu ia înapoi cunoașterea robilor Săi smulgându-le-o, dar El le ia cunoașterea atunci când le ia învățații, iar atunci când oamenii nu mai au învățați, vor numi ignoranții drept lideri ai lor; apoi când vor veni să îi consulte, aceștia vor emite verdicte religioase și vor face aceasta fără a avea cunoștinţe religioase, vor fi în rătăcire, ducând şi pe alții în rătăcire.” (Bukhari)
 • A căuta cunoașterea de unul singur din cărți, fără a participa la sesiunile învățaților. A fost spus: „Acela care ia drept sheikh cartea sa (obține cunoașterea numai din cărți), erorile sale vor fi mai multe decât preciziile.”
 • Persoana trebuie să se abțină să citească unele cărți care aduc în discuţie lucruri îndoielnice. Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulțumit de el!) citea o scrisoare primită de la câțiva dintre Oamenii Cărții, iar Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ s-a supărat și a spus: „Ești nesigur de ea (de religie), fiu al lui Khattab? Pe Cel în Mâna căruia se află viața mea, am adus Shari'ah care este clară și curată. Nu îi întreba despre nimic, ei te pot informa cu adevărul și nu vei crede, sau te pot informa cu lucruri neadevărate și poate le vei crede. Pe Cel în Mâna căruia este viața mea, dacă Musa (‎‎Pacea lui Allah fie asupra sa!)‎ ar fi trăit, nu ar fi avut altă alegere decât să mă urmeze pe mine.” (Ahmad)
 • Nerăspândirea cunoaşterii; astfel încât învățații rămân departe de oameni, tăcuți și nu răspândesc cunoașterea lor. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a spus: „Iar pe aceia care ascund semnele cele limpezi şi Călăuzirea pe care Noi le-am trimis, după ce le-am făcut cunoscute oamenilor prin Scriptură, pe aceia îi blestemă Allah şi îi blestemă blestemătorii, ~ În afară de aceia care s-au căit, au îndreptat [ceea ce au stricat mai înainte] şi au dezvăluit [adevărul]. Pe aceia îi voi ierta, căci Eu sunt At-Tawwab, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 2:159-160]
 • Extremismul și fanatismul în religie. Acesta este unul dintre motivele pentru care bid'ah și shirk-ul sunt răspândite printre oameni. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Feriți-vă de extremism în diin, pentru că într-adevăr cei de dinaintea voastră au fost distruși din cauza extremismului în diin.” (Ibn Hibaan)
 • A depinde de intelect pentru a deduce regulile în problemele religiei. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Nu se cuvine ca vreun dreptcredincios sau vreo dreptcredincioasă să mai aleagă, dacă Allah şi Trimisul Său au hotărât în privinţa lor un lucru. Iar acela care se răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” [Coran, 33:36]
 • Urmarea capriciilor și dorințelor fiecăruia. Allah spune: „Îl vezi tu pe acela care şi-a luat pofta sa drept Dumnezeu al lui cu bună ştiinţă şi pe care Allah îl duce în rătăcire şi-i pecetluieşte auzul său şi inima sa şi întinde un văl peste vederea lui? Cine-l va călăuzi pe el după Allah? Oare voi nu luaţi aminte?” [Coran, 45:23]
 • A urma orbește părerile oamenilor și imitarea acestora în ceea ce privește religia, în timp ce faptele acestora nu sunt bazate pe cunoaştere şi ghidare corectă. Allah spune: „Dacă li se spune: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», ei zic: «Ba noi urmăm cele cu care i-am găsit pe părinţii noştri!». Chiar dacă părinţii lor au fost neştiutori şi nu s-au lăsat călăuziţi?!” [Coran, 2:170]
 • Împrietenirea cu oamenii răi şi ţinând companie răului. Allah spune: „În Ziua aceea îşi va muşca nelegiuitul mâinile şi va zice: «Ce bine ar fi fost, dacă aş fi urmat calea cu Trimisul. ~ Vai mie! Ce bine ar fi fost dacă nu l-aş fi luat pe cutare ca prieten!… ~ El m-a dus pe mine în rătăcire de la îndemnare după care ea a venit la mine». Şeitan este hain cu omul, [după ce l-a ispitit].” [Coran, 25:27-29]
 • A nu porunci binele şi a nu interzice răul. Allah spune: „Să se facă din voi o comunitate care să cheme la tot ceea ce este bun, să poruncească ceea ce este drept [ma'ruf] şi să oprească de la ceea ce este nedrept [munkar]! Aceştia sunt cei care izbândesc.” [Coran, 3:104]

  Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Niciun Profet nu a fost trimis popoarelor anterioare fără ca ei să nu aibă ajutoare şi companioni care urmau îndemnurile Profeţilor. După ei au venit oameni ale căror declaraţii erau contrare acţiunilor lor şi care contraziceau poruncile lor. Deci cel care luptă cu ei cu mâinile sale, este un credincios, cel care se luptă cu ei cu limba sa, este credincios, iar cel care se luptă cu inima sa, este un credincios, şi nu este un iman (credinţă) mai mare decât acesta.” (Muslim)
 • A urma textele din Shari'ah, pe care publicul general nu le înţelege. Allah spune: „El este Acela care ţi-a pogorât Cartea. În ea sunt versete desluşite – şi ele sunt temeiurile Cărţii – şi altele nedesluşite. Cei cu înclinare [către rătăcire] în inimi le urmăresc pe acelea în care este nedesluşire, în căutarea vrajbei şi în căutarea tâlcuirii lor. Dar nu cunoaşte tâlcuirea lor decât Allah. Aceia care sunt înrădăcinaţi în ştiinţă spun: «Noi credem în ea; toate sunt de la Domnul nostru!» Dar nu cugetă astfel decât cei dăruiţi cu judecată.” [Coran, 3:7]
 • Indulgenţa în al-Wala şi al-Bara (dragostea şi ura de dragul lui Allah). Aceasta include şi iubirea inamicilor, pentru că această dragoste conduce la imitarea lor.

  Abu Waqid al-Laithi (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Când bătălia de la Hunayn s-a terminat, Profetul lui Allah ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a trecut pe lângă un copac ce aparținea politeiştilor şi pe care ei îl numiseră Dhaat Anwaat, pe care îl foloseau pentru a-şi agăța armele. Oamenii au spus: «Mesager al lui Allah, fă şi pentru noi un Dhaat Anwaat, aşa cum au şi ei un Dhaat Anwaat.» Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: «SubhanaAllah! Aceasta este la fel cum au spus şi oamenii lui Moise: „Fă pentru noi un dumnezeu ca şi al lor.” Pe Cel în mâinile Căruia se află sufletul meu, voi veţi urma calea oamenilor ce au fost înaintea voastră.»” (Tirmidhi)
 • Strădania de a ajunge la o concluzie în privinţa unei probleme care nu necesită atât efort, şi a deduce unele lucruri din dovezile scrise care nu sunt relevante. De asemenea, trebuie ştiut faptul că sunt anumite hadith-uri care nu sunt autentice, sunt tradiţii inventate, de care o persoană trebuie să se ferească şi nu trebuie să le răspândească, şi nici să le folosească drept dovadă în nicio problemă.

Condiţiile acceptării faptelor bune

Faptele robilor lui Allah nu vor fi acceptate decât cu două condiţii:

Prima condiţie este sinceritatea, faptele trebuie să fie făcute cu sinceritate şi de dragul lui Allah. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a spus: „Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [as-Salat] şi să achite Dania [az-Zakat]. Şi aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5] ...

Citeste mai mult +

Pericolul din bid'ah

Este un pericol imens în practicarea bid'ah; iar cei care nu iubesc Islamul, pot ataca prin aceasta (bid'ah) religia şi musulmanii. Prin urmare, fiecare musulman trebuie să fie atent pentru ca el să nu fie folosit ca unealtă pentru a face rău religiei sau musulmanilor, în niciun fel. Mai mult, un musulman nu trebuie să acopere sau să ascundă un om care face bid'ah. ...

Citeste mai mult +

Avertizare şi mustrare

Abdullah ibn ad-Dailami a spus:
„Am auzit că religia va fi fragmentată şi se va pierde prin abandonarea Sunnei. Oamenii vor abandona actele Sunnah, unul după altul, precum o frânghie care devine din ce în ce mai slabă.” (ad-Darimi) ...